Asociace výrobců a prodejců

Svaz výrobců textilních strojů

Svaz sdružuje firmy zabývající se oborem textilního strojírenství.

13 kmLiberec - Perštýn, Dr. Milady Horákové 580/7

Okresní hospodářská komora Kolín

Nabídka poradenských a informačních služeb podnikatelům. Pořádání seminářů a školení. Poskytování poradenství v oblasti dotací a grantů.

Asociace českého papírenského průmyslu

Činnost sdružení právnických a fyzických osob z odvětví papírenského průmyslu. Prosazování společných zájmů a prezentace českých firem. Asociace sdružuje státní školská zařízení zaměřená na papírenský průmysl, zajišťuje prosazování společných zájmů a ...

UNASO

Profesní sdružení podniků zábavního průmyslu. Specializujeme se na výrobu, distribuci a provozování výherních i zábavních hracích přístrojů.

Asociace leteckých výrobců

Asociace leteckých výrobců

Jsme nezávislé a nepolitické zájmové sdružení právnických osob. Pokrýváme celé spektrum aktivit, od návrhu, výzkumu a vývoje leteckých systémů a zařízení, přes sériovou výrobu až po údržbu a provoz, včetně marketingu a prodeje.

Česká asociace technických plynů

Česká asociace technických plynů

Podpora a poradenství v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při výrobě, úpravě, skladování, distribuci a používání technických plynů a servisu zařízení pro jejich aplikaci. Spolupráce při přípravě předpisů, norem a směrnic.

Sdružení pro výstavbu silnic Praha

Profesní sdružení organizací působících v oboru silničního stavitelství.

Unie výrobců vah České republiky

Zabýváme se reprezentací zájmů svých členů v tuzemsku i v zahraničí, organizací a udržováním styků s tuzemskými i zahraničními výrobci.

87 kmPraha - Libeň, Pod vodárenskou věží 1143/4

Českomoravský svaz mlékárenský

Svaz hájí zájmy mlékárenského průmyslu při jednání s orgány státní správy a dalšími organizacemi.

Česká nukleární společnost

Poskytování informací veřejnosti v oboru jaderné energetiky. Pořádání odborných konferencí a workshopů našich i zahraničních odborníků. Pořizování překladů a distribuce Bulletinu NUCLEUS.

Sdružení dodavatelů pro signmaking

Nabízíme služby sdružení dodavatelů pro signmaking. Zajišťujeme zprostředkování tuzemského a zahraničního know-how v oblasti signmakingu.

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu

Hájíme společné zájmy členů a prosazujeme je vůči orgánům státní správy.

Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva o.s.

Provoz sdružení osob pracujících na úseku zbraní, střeliva a výbušnin, provozovatelů střelnic a doplňků k těmto činnostem.

Česká asociace telekomunikací

Česká asociace telekomunikací

Podpora rozvoje optimálního využívání telekomunikační techniky. Spolupráce s organizacemi podílejících se na vývoji informační, komunikační a bezpečnostní techniky.

Svaz chemického průmyslu České republiky

Svaz chemického průmyslu České republiky

Jsme nástrojem podpory podnikání v chemii v ČR. Zastupujeme a prosazujeme zájmy chemického průmyslu a zejména zájmy svých členů. Podporujeme rozvoj chemického průmyslu, ochranu životního prostředí, bezpečnost provozů a vstřícné sociální klima.

Energetický komitét České republiky

Sdružování společností podnikajících v oblasti výroby energií.

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

Sdružení fyzických a právnických osob, které provozují podnikatelskou nebo dodavatelskou činnost v oblasti výstavby a rekonstrukcí plynovodů a produktovodů.

ATOK - Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu

ATOK - Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu

Jsme nezisková organizace, sdružující právnické a fyzické osoby operující zejména na straně výroby v oborech textil a oděv. Reprezentujeme a hájíme zájmy svých členů ve vztahu ke státním, nestátním i podnikatelským subjektům.

92 kmPraha - Nové Město, Těšnov 1163/5
COOP

COOP

Spotřební družstva v České republice provozují pod značkou COOP síť prodejen potravin.

Pražské sdružení pro zemní plyn

Pražské sdružení pro zemní plyn

Sdružení, které pomáhá zájemcům o zemní plyn a jeho uživatelům v Praze a okolí při jeho zavádění, modernizacích a rekonstrukcích plynových zařízení i při jeho efektivním využívání.

Sdružení automobilového průmyslu

Sdružení automobilového průmyslu

Zájmové profesní sdružení českých výrobců vozidel, jejich skupin, dílů a příslušenství.

Český plynárenský svaz

Český plynárenský svaz

Poskytujeme základní informace o českém plynárenství, vydáváme odborný časopis, pořádáme konference a semináře s mezinárodní účastí.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Asociace českých nábytkářů

Asociace českých nábytkářů

Posláním a cílem asociace je podpora a zastupování společných zájmů všech, kdo se zabývají vývojem, výrobou a prodejem nábytku.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Asociace byla založena k organizování a podpoře vzájemné spolupráce členů a ke koordinovanému uplatňování společných zájmů. Podporuje, prosazuje a obhajuje oprávněné zájmy a požadavky svých členů.

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Sdružení k prezentaci podnikatelských a obchodních zájmů členských společností českého obranného a bezpečnostního průmyslu na domácí i mezinárodní úrovni.

Svaz strojírenské technologie

Svaz strojírenské technologie

Podpora a ochrana podnikatelských zájmů svých členů. Zprostředkovatelský servis pro výrobce a dodavatele strojírenské techniky. Spolupořádání mezinárodního veletrhu obráběcích strojů.

Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky

Poskytování služeb v oblasti urbanismu a územního plánování. Poskytujeme expertní, publikační a konzultační činnost.

93 kmPraha - Vinohrady, Perucká 2540/11a

E-INVEST

Nabídka služeb v oblasti těžkého průmyslu. Poskytování poradenství.

SPDS - APOREKO Svaz průmyslu druhotných surovin

Vykonávání činností ve prospěch odborných, hospodářských, právních a společenských zájmů svých členů.

OTEVŘENO (Zavírá v 14:30)

Svaz polygrafických podnikatelů

Svaz sdružuje právnické i fyzické osoby, zabývající se polygrafickou a příbuznou výrobou i dodavatele polygrafických technologií a materiálů.

Syba

Syba

Asociace sdružuje a hájí zájmy subjektů v sektoru balení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů a strojů v České republice.

Český svaz pivovarů a sladoven

Zabýváme se rozvojem etického a samoregulačního prostředí v českém pivovarnictví. Sdružujeme pivovary a sladovny, které se podílejí na výrobě piva.

Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb

Asociace navazuje na ztracené historické kořeny profesních spolků a tradičně po věky doplňujících společenský život v evropském prostoru. Cílem Asociace je podpora rozvoje metod speciálního zakládání, prosazování oprávněných zájmů a požadavků svých členů a ...

Svaz vodního hospodářství ČR

Provoz sdružení právnických osob, jehož hlavním předmětem je podnikání ve vodním hospodářství a vytváření podmínek v oblasti hospodářské politiky.

Česká elektrotechnická společnost

Přispíváme k rozvoji odborné úrovně členů a jejich aktivity v oboru. Podporujeme rozvoj vzájemných odborných styků a spolupráci mezi odborníky.

Unie výtahového průmyslu ČR

Unie výtahového průmyslu ČR

Provoz sdružení přispívajícímu k rozvoji výtahového průmyslu v ČR a k podpoře a ochraně zájmů členů.

Česká Společnost pro nové materiály a technologie

Provoz sdružení se specializací na rozvíjení odborných znalostí v oblasti nových materiálů a technologií a podporu vědeckotechnického rozvoje.

93 kmPraha - Staré Město, Novotného lávka 200/5

Český národní komitét elektrického tepla

Sdružujeme zájemce o elektrické teplo. Podporujeme výměnu vědeckých a technických informací vztahujících se k měřicí technice. Pořádáme konference, semináře, kurzy a jiné odborné akce. Vydáváme odborné publikace z oboru. Zajišťujeme zahraniční stáže a exkurze.

Český národní komitét IMEKO

Sdružujeme zájemce o měření a měřicí techniku. Podporujeme výměnu vědeckých a technických informací vztahujících se k měřicí technice.

CAS - Česká automobilová společnost

Sdružujeme inženýry a techniky působící v automobilovém průmyslu a v oborech s ním souvisejících.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Cech pro zateplování budov ČR, o.s.

Cech pro zateplování budov ČR, o.s.

Sdružení právnických a fyzických osob podnikatelů činných v oboru zateplování budov.